De Oscuro Macbeth 06

De Oscuro was established by Judith Roberts in 2010. It was born out of a desire to work with both Wales’s native languages to create truly theatrical productions of international standard and appeal.

No two of the company's productions are the same. No two productions can be the same. The determination to work with both languages in the way we do - affording each the same power and credence - forces us to be inventive and it forces us to take risks.

Our third production, TRIPTYCH, was an important step in our evolution. Its creation was a life-changing experience and it has given the company a second, equally important, driving purpose. We believe that Theatre should be meaningful to the people who live today. We believe it can and should be relevant.

We strive to create extraordinary work which talks about the topics we shy away from. We strive to enable people to feel included. We strive to create a theatrical experience which informs, moves and changes us.Sefydlwyd De Oscuro gan Judith Roberts yn 2010. Fe’i ganed o awydd i weithio gyda dwy iaith frodorol Cymru i greu cynyrchiadau gwirioneddol theatrig o safon ac apêl ryngwladol.

Nid yw unrhyw ddau o gynyrchiadau’r cwmni yr un fath. Ni allant fod. Mae'n penderfyniad i weithio gyda'r ddwy iaith yn y ffordd yr ydym - gan roi’r un pŵer a hygrededd i’r ddwy - yn ein gorfodi i fod yn ddyfeisgar ac mae'n ein gorfodi i gymryd risg.

Roedd ein trydydd cynhyrchiad, TRIPTYCH, yn gam pwysig yn ein hesblygiad. Roedd creu’r cynhyrchiad yn brofiad a newidiodd fywydau, ac mae wedi rhoi ail bwrpas, sydd yr un mor bwysig i’r cwmni. Rydym yn credu y dylai Theatr fod yn ystyrlon i bobl sy'n byw heddiw. Rydym yn credu y gall ac y dylai fod yn berthnasol.

Rydym yn ymdrechu i greu gwaith rhyfeddol sy'n sôn am y pynciau yr ydym yn eu hosgoi. Rydym yn ymdrechu i greu gwaith sy'n caniatáu i bobl deimlo eu bod yn cael eu cynnwys. Rydym yn ymdrechu i greu profiad theatraidd sy'n rhoi dealltwriaeth newydd i ni, profiad sy’n ein symud ni yn emosiynol ac yn ein newid ni.